Regulamin Serwisu Firmowego “Ekologiczne Materiały Budowlane”

Serwis Firmowy „Ekologiczne Materiały Budowlane” dostępny pod adresem internetowym https://woja.pl/, prowadzony jest przez Andrzeja Wojcieszuka, który działa pod firmą WOJA Budownictwo Ekologiczne Andrzej Wojcieszuk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6571733383, REGON 110266610 zwany dalej „Serwisem”.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu. Określa zasady korzystania z Serwisu https://woja.pl/ oraz tryb zawierania Umów o świadczenie usług z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.

§ 1. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu, zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością zawodową.
 2. Usługodawca – WOJA Budownictwo Ekologiczne Andrzej Wojcieszuk, Chełmska 17/5, 22-234 Urszulin
 3. Użytkownik:
  1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  2. osoba prawna,
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

        – która korzysta z witryny https://woja.pl/.

 1. Klient:
  1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  2. osoba prawna,
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

– która zawarła lub zamierza zawrzeć z usługodawcą Umowę o świadczenie usług, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.

 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które j przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony w domenie https://woja.pl/ stanowiący część Serwisu.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia Sklepu Internetowego, telefonu, e-maila lub Formularza Potwierdzenie Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług lub umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z Usługodawcą,
 6. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający Klientom zakup Produktu, Produktów wraz z dostawą oraz usług oferowanych w Sklepie.
 7. Formularz Potwierdzenie Złożenia Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający Klientom wyrażenie woli zawarcia umowy o wykonanie robót budowlanych (podpis elektroniczny) zatwierdzający zawarcie umowy spisanej w dokumencie – Zamówienie Robót Budowlanych.
 8. Newsletter – Usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.
 9. Usługa sprzedaży – nabycie przez Klienta od Usługodawcy, za pośrednictwem Sklepu internetowego Produktu/rzeczy ruchomej lub usługi, które są oferowane w Sklepie.
 10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 11. Cena za roboty z materiałem – interaktywne formularze dostępne w Serwisie służące do złożenia zamówienia na nieodpłatną usługę „Oferta wstępna” świadczonej przez Usługodawcę
 12. Oferta wstępna – nieodpłatna, indywidualna, wstępna wycena usługi przygotowana na podstawie danych podanych przez Użytkownika w formularzu „Zapytanie o cenę” zawierająca orientacyjną wycenę materiałów i robocizny i wysłana pocztą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail.
 13. Konsultacje na budowie – usługa pomiarów, w tym także ustalenia poziomu zero podłogi oraz oceny podłoża na którym będą wykonywane roboty budowlane.
 14. Rabat za konsultacje – rabat przyznany Zamawiającemu roboty budowlane w wysokości odpowiadającej wartości wykonanego przelewu w PLN za ”Konsultacje na budowie” i ujęty w Zamówieniu Robót Budowlanych.
 15. Zamówienie Robót Budowlanych – indywidualna oferta na wykonanie robót budowlanych sporządzona przez Usługodawcę na podstawie konsultacji na budowie i dokumentacji projektowej lub wielkości podanych przez Klienta oraz nadesłanych kopii dokumentów projektowych stanowiących podstawę do wyceny usługi, w tym do zastosowania preferencyjnej stawki VAT 8%, w przypadku, gdy roboty będą wykonywane w budynku lub lokalu mieszkalnym spełniającym warunki Społecznego Programu Mieszkaniowego.
 16. Usługa budowlana – roboty budowlane wykonywane przez WOJA Budownictwo Ekologiczne Andrzej Wojcieszuk, Chełmska 17/5, 22-234 Urszulin jako samodzielny wykonawca, generalny wykonawca lub podwykonawca. Jeżeli Usługodawca wykonuje roboty budowlane jako podwykonawca lub generalny wykonawca, to informacja o podmiotach współpracujących przy wykonywaniu robót budowlanych jest zawarta w Zamówieniu Robót Budowlanych.
 17. Komentarz – usługa elektroniczna dotycząca wpisów na blogu.
 18. Opinia – usługa elektroniczna dotycząca produktów, usług sprzedawanych w sklepie.
 19. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 20. Administrator danych osobowych– Usługodawca.
 21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.).
 22. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Serwisie https://woja.pl/ w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz usług oferowanych przez Usługodawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 3. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z realizacja postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w Polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 5. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są w widocznym miejscu w Serwisie przy procesie zakupu, wysłania formularzy, opublikowania komentarza i opinii, do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mają możliwość w każdym momencie zaktualizować, zmodyfikować oraz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Usługodawcy.
 6. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją Usług Elektronicznych Serwisu, realizacją Zamówienia Robót Budowlanych, realizacją umów zakupu Towarów lub Usług w Sklepie internetowym. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce prywatności Serwisu.
 7. Usługodawca wysyła towary i świadczy usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie prowadzonym przez Usługodawcę, odnoszące się do Usług (w tym: opisy, ceny), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
 9. Korzystanie z Serwisu, w tym z Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Użytkownika z wszelkimi treściami umieszczonymi na Serwisie Internetowym.
 10. Usługodawca w celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. W celu zabezpieczenia i minimalizacji zagrożeń, które mogą wyniknąć z korzystania z sieci Internet, Klient powinien zastosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
 11. Korzystanie przez Klienta/Użytkownika z Serwisu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z wszystkimi treściami, które są zamieszczone na stronie Sklepu.
 12. Serwis ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane stronie internetowej Serwisu.
 13. Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Serwisu nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§ 3. Kontakt z Usługodawcą

 1. Adres Usługodawcy: ul. Chełmska 17/5, 22-234 Urszulin
 2. Adres e-mail Usługodawcy: info@woja.pl
 3. Numer telefonu Usługodawcy: 665087878
 4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy 76 1140 2004 0000 3502 7363 8466
 5. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w godzinach od 8.00 do 18.00

§ 4. Wymagania techniczne

 
 1. Do korzystania z Serwisu, w tym komentowania wpisów, korzystania z formularzy, oceniania firm partnerskich, produktów i usług, przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty i Usługi niezbędny jest:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768,
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 5. Informacje ogólne

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie Serwisu, w tym czytanie wpisów na Blogu, przeglądanie asortymentu Sklepu, nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo w opcji „zakupy bez rejestracji” (lub równoznacznej).
 3. Dostęp do niektórych funkcjonalności Serwisu może wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności Serwisu https://woja.pl/ jest dobrowolne.
 4. Wszystkie Ceny podane na stronach Serwisu firmowego podane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT, cła oraz inne składniki). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar/Usługę oraz koszty logistyczne (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe), o których Klient jest informowany na stronach Serwisu lub w Zamówieniu Robót Budowlanych w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży/umową o roboty budowlane.
 6. W przypadku, gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach będzie podana w Serwisie w opisie Towaru/Usługi lub indywidualnej ofercie – Zamówienie na Roboty Budowlane.
 7. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 8. Klient odpowiada za autentyczność oraz kompletność podanych i wysyłanych do Usługodawcy danych, które są konieczne do realizacji umowy sprzedaży lub umowy o roboty budowlane. W przypadku niepewności co do kompletności i prawidłowości danych dotyczących zamawianej Usługi Budowlanej Klient korzysta z Usługi Konsultacje Na Budowie.
 9. Usługa Konsultacje Na Budowie jest odpłatna. Koszt usługi wynosi 1 zł brutto dla budów zlokalizowanych w województwie lubelskim, 150 zł brutto dla budów zlokalizowanych w województwach mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim. Pozostałe województwa 200 zł brutto. Każdemu Klientowi, który wcześniej zapłacił za Konsultacje Na Budowie, a który zamawia Usługi Budowlane przysługuje jednorazowy Rabat Za Konsultacje w wysokości faktycznie wniesionej zapłaty za Konsultacje Na Budowie.
 10. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi elektroniczne: Konto Klienta, Formularz Cena za roboty na indywidualne zapytanie, Formularz Potwierdzenie Złożenia Zamówienia, Formularz zamówienia, Newsletter, które są dobrowolne i nieodpłatne.
 11. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje, które są związanie z działaniem Sklepu Internetowego (wyłączając tryb reklamacji Towaru i robót budowlanych) mogą być składane przez Klienta w szczególności: pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail wskazany w § 3 Regulaminu. Zaleca się również podanie przez Klienta w reklamacji informacji (które będą pomocne dla Usługodawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny): okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady, określenie żądania Klienta, danych do kontaktu Usługodawcy z osobą składającą reklamację/Klientem. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.
 12. W stosunku do danej reklamacji zajęcie stanowiska przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 13. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 14. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi, które mają charakter ciągły i bezterminowy, bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym. W celu realizacji tego uprawnienia, Klient wysyła pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: info@woja.pl jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Konsumentowi, a Przedsiębiorcy w drodze przesłanego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej.

§ 6 Usługi nieodpłatne

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:

§ 7. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Do założenia Konta dochodzi poprzez wypełnienie Formularza rejestracji. Konieczne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a także hasło składające się ze wskazanej w wyświetlanym komunikacie minimalnej liczby znaków.
 2. Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym Konta posłużą do składania Zamówienia w Sklepie podczas wypełniania Formularza zamówienia.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 4. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Rejestracji.
 5. Aby zalogować się na Konto Klient musi podać login i hasło – ustanowionych w Formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Po zalogowaniu się do swojego Konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych oraz wglądu do historii zamówień.
 6. Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo w każdym momencie do usunięcia Konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie na adresy, które są wskazane w § 3 Regulaminu lub bezpośrednio w panelu administracyjnym Konta przez samego Klienta.
 7. Klient, który posiada Konto w Serwisie Usługodawcy, rezygnujący i usuwający to Konto, ma prawo żądania od Usługodawcy trwałego usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Usługodawcy w ramach Serwisu.

§ 8. Formularz Cena za roboty na indywidualne zapytanie

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz Cena za roboty na indywidualne zapytanie zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.
 2. Usługa umożliwia Klientom kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.
 3. Skorzystanie z Usługi Formularza Cena za roboty na indywidualne zapytanie jest możliwe po kliknięciu zakładki „Wylewki anhydrytowe” lub „Ekologiczne Panele Podłogowe”, podaniu imienia, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu, kodu pocztowego budowy, powierzchni w m2 do wyceny oraz wypełnieniu wiadomości i kliknięciu przycisku „Wyślij”.
 4. Wymogiem skorzystania z formularza jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wskazanych w Formularzu

§ 9. Formularz Potwierdzenie Złożenia Zamówienia

 1. Formularz Potwierdzenie Złożenia Zamówienia służy do elektronicznego potwierdzenia zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych, która została spisana w Zamówieniu Robót Budowlanych i wysłana przez Usługodawcę na używany przez strony do korespondencji adres e-mail.
 2. Klient po zapoznaniu się z Zamówieniem Robót Budowlanych i Ogólnymi Warunkami świadczenia Usług (OWU) ma możliwość potwierdzenia zawarcia umowy pisząc wiadomość e-mail do Usługodawcy lub klikając w link zamieszczony w wiadomości może skorzystać z formularza Potwierdzenie Złożenia Zamówienia.
 3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz Potwierdzenie Złożenia Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i odebrania potwierdzenia zawarcia umowy przez Usługodawcę wysłane e-mailem.
 4. Skorzystanie z Usługi Formularza Potwierdzenie Złożenia Zamówienia jest możliwe po kliknięciu linku udostępnionego przez Usługodawcę w wiadomości e-mail, wypełnieniu formularza, to jest wpisaniu imienia i nazwiska, prawidłowego adresu poczty elektronicznej, numeru Zamówienia Robót Budowlanych i daty jego wystawienia oraz kliknięciu przycisku „Wyślij”.
 5. Dodatkowym wymogiem skorzystania z formularza jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wskazanych w Formularzu

§ 10. Newsletter

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie zapisania się przez Klienta do usługi Newslettera, za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Serwisu/Sklepu internetowego.
 2. Użytkownik lub Klient w ramach usługi Newslettera ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych (m.in. o nowościach, promocjach) w formie wiadomości wysyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie z Usługi Newslettera uzależnione jest od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego, które ma dostęp do sieci Internet oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 4. Aby korzystać z usługi Newslettera należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz kliknąć przycisk „Wyślij” (lub równoznaczny), a następnie potwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik lub Klient ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny, odwołać zgodę na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem usługi Newslettera. Odwołanie zgody następuje poprzez odznaczenia w panelu Klienta zgody na otrzymywanie informacji o nowych produktach i promocjach lub przesłanie żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany w § 3 Regulaminu lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.
 6. Newsletter jest przesyłany wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji poprzez potwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.
 7. Klient w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach, które przewidziane są niniejszym Regulaminem.

§ 11. Zasady składania Zamówienia w Sklepie

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwia Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza, zwana dalej „Formularzem zamówienia” zawierana jest na czas oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym i ulega zakończeniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Sprzedawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”(lub równoznacznego).
 2. Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy.
 3. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),
  2. wybrać Towar/Usługę oferowaną w Sklepie będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka” (lub równoznaczny),
  3. po dodaniu do koszyka wszystkich towarów i usług, które Klient zamierza kupić, kliknąć w przycisk „przejdź do kasy” (lub równoznaczny),
  4. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
  5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji, wypełnić Formularz zamówienia poprzez podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: Towar, Usługa, ilość, miejsce dostawy Towaru lub miejsce realizacji Usługi, sposób płatności za Towar/Usługę. Klienci będący Przedsiębiorcami oraz Konsumenci wyrażający wolę uzyskania faktury, powinni również podać: nazwę firmy, pod którą prowadzą działalność oraz numer NIP,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 10 pkt 3 Regulaminu.
  7. kliknąć przycisk „kupuję i płacę” (lub równoznaczny).
  8. Wypełnienie Formularza zamówienia danymi i naciśnięcie przycisku  „kupuję i płacę” (lub równoznacznego) jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Klienta i ma skutki prawne zawarcia umowy Sprzedaży w myśl obowiązujących przepisów z zakresu zawierania umów sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
  9. Złożenie zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, a także po dokonaniu akceptacji treści Regulaminu, potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy oraz kliknięciu przycisku, o którym mowa poniżej.
  10. Klient do momentu kliknięcia przycisku „kupuję i płacę” (lub równoznacznego) może samodzielnie modyfikować Zamówienie.

§ 12. Zasady składania Zamówienia Robót Budowlanych

 1. Korzystając z formularzy „Zapytanie o cenę” dostępnych w Serwisie na podstronach opisujących roboty budowlane oferowane przez Usługodawcę Klient przesyła dane niezbędne do sporządzenia Oferty Wstępnej.
 2. Jeśli przysłane dane są kompletne i nie budzą wątpliwości, Usługodawca sporządza Ofertę Wstępną zawierająca orientacyjną wycenę materiałów i robocizny i wysyła ją Klientowi pocztą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail.
 3. Jeśli podane dane łącznie z opisem budzą wątpliwości, usługodawca kontaktuje się telefonicznie z Klientem w celu doprecyzowania danych niezbędnych do Oferty Wstępnej, a następnie wysyła ją Klientowi.
 4. Skorzystanie z wstępnej wyceny, czyli sporządzenia przez Usługodawcę Oferty Wstępnej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Klient, który akceptuje Ofertę Wstępną i zamierza z niej skorzystać informuje o swej woli Usługodawcę za pomocą środków porozumiewania się na odległość i podaje wstępny termin realizacji usługi, który podlega uzgodnieniom przez obie strony.
 6. Przed sporządzeniem umowy – Zamówienia Robót Budowlanych Usługodawca ma prawo zażądać od Klienta kopii dokumentacji projektowej dotyczącej tych części budynku, w których będą wykonywane roboty budowlane oraz których posiadanie przez Usługodawcę jest niezbędne do ustalenia stawki podatku VAT w ramach Społecznego Programu Mieszkaniowego, jeśli istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatku VAT. Szczegółowy opis wyżej wymienionej dokumentacji Usługodawca wysyła Klientowi w wiadomości e-mail.
 7. W przypadku, gdy istnieją wątpliwości, czy podłoże pod wylewkę anhydrytową, montaż paneli ekologicznych lub inne Roboty Budowlane świadczone przez Usługodawcę jest odpowiednio przygotowane, Klient może skorzystać z Konsultacji na budowie. Opis usługi Konsultacje na budowie znajduje się w Serwisie, a jej zamawianie jest dostępne w Serwisie na podstronie Sklepu.
 8. Usługa Konsultacje na budowie jest odpłatna, ale Klientowi, który w ramach uzgodnień przed wykonaniem zamawianych Robót Budowlanych skorzysta z usługi Konsultacje na budowie przysługuje jednorazowy Rabat za konsultacje w wysokości faktycznie poniesionej zapłaty za konsultację.
 9. Po zakończeniu uzgodnień Usługodawca sporządza Zamówienie Robót Budowlanych, w którym końcowa cena za roboty budowlane jest pomniejszona o Rabat za konsultacje. Zamówienie Robót Budowlanych wraz z Ogólnymi Warunkami Usług (OWU) Usługodawca wysyła na adres e-mail Klienta
 10. Umowa o wykonanie robót budowlanych zwana Zamówienie Robót Budowlanych Nr …. ma charakter dobrowolny i odpłatny. Zawarcie umowy następuje poprzez oświadczenie woli Klienta zakomunikowane Usługodawcy poprzez środki komunikacji na odległość: e-mail lub formularz Potwierdzenie Złożenia Zamówienia.
 11. Realizacja robót następuje zgodnie z postanowieniami umowy.
 12. Po zakończeniu robót strony dokonują odbioru robót. Rozliczenie budowy sporządzane jest na podstawie Zamówienia Robót Budowlanych.
 13. Faktury za usługi przesyłane są drogą elektroniczną na adres e-mail używany do korespondencji elektronicznej między stronami.

§ 13. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. przesyłka kurierska,
  2. przesyłka kurierska DPD pobraniowa,
  3. dostawa styropianu dla zamówień nie mniejszych niż. 30m3,
  4. dostawa paletowa Windmoeller,
  5. dostawa paletowa Baumit,
  6. dostawa paletowa Ardex,
  7. odbiór osobisty dostępny pod adresem: Urszulin, ul. Chełmska 17
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność za pobraniem dla przesyłek dostarczanych przez DPD,
  2. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  3. płatności elektroniczne Paynow,
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Serwisu.

§ 14. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 9 Regulaminu.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, które stanowi jednocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru/Usługi, cenę całkowitą należną do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą – Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży- w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym – Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze osobistym Towaru.
 5. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 6. Termin realizacji zamówienia Dostawy towaru lub usługi sprzedawanej w Sklepie wynosi od 1 do 7 dni roboczych. Chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podany został inny termin.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 8 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 9. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.
 10. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru. Dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Usługodawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Klienta podany w trakcie składania Zamówienia.
  4. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Usługodawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
  5. Wydawany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
 11. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 12. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 13. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 15. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość.
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 2 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 2 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 2 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 6. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3 Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu, jednak jego zastosowanie nie jest to obowiązkowe.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
  2. w przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę,
  3. zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,
  4. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  5. Konsument powinien odesłać Towar na adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany jeśli Konsument wyśle Towar przed upływem terminu 14 dni,
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru,
  7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów,
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej,
  12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 16. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty
 2. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest każdy Produkt.
 3. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi rzecz wolną od wad.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta w sytuacji, gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w 3 Regulaminu.
 7. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 8. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
  1. okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji – Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
  2. określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),
  3. danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
 1. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu.
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwy Towar na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w 3 Regulaminu. Jeżeli ze względu np. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar ten się znajduje.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie.
 5. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 17. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Klient jest również uprawniony do skorzystania z unijnej platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Platforma ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
  1. zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
  4. skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

§ 18. Dane osobowe w Serwisie firmowym

 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, Umowy o roboty budowlane Umowy o świadczenie usług elektronicznych, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
  2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych przepisami prawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania, żądania usunięcia danych, a także przeniesienia ich do innego podmiotu.
 6. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym usługi lub Towaru.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 19. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem Serwisu firmowego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży).
 4. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2021 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu: pobierz