Regulamin

Regulamin Konkursu "Zaprojektuj Swój grzejnik podłogowy"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu „Zaprojektuj Swój grzejnik podłogowy” jest firma WOJA Budownictwo Ekologiczne Andrzej Wojcieszuk („Organizator”), która jest przedstawicielem w Polsce płd.-wsch. firmy BAU PROFI SP. Z O.O producenta wylewek anhydrytowych WOLPLAN.
 2. Fundatorem nagród jest Bau Profi Sp. z o.o. oraz WOJA  Budownictwo Ekologiczne Andrzej Wojcieszuk.
 3. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 5 listopada 2017 roku do dnia 15 grudnia 2017 roku do godziny 23:59, tj. ostatniego dnia w którym można udzielić odpowiedzi na Pytania konkursowe zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące inwestorami budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w trakcie budowy) wznoszonych na nieruchomości gruntowej położonej w województwie: lubelskim, małopolskim, podkarpackim lub świętokrzyskim zwane dalej „Uczestnikami”.
 6. Uczestnik powinien posiadać: komputer lub urządzenie mobilne, dostęp do Internetu, profil na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi.
 7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: Organizator, oraz pracownicy  Organizatora i Spółki BAU PROFI, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 8. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej woja.pl/konkurs („Strona”) oraz na fanstronie pod adresem https://www.facebook.com/6.woja/ („Fanstrona”). Polubienie Fanstrony jest dobrowolne.
 9. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie Prace Konkursowe, które zostały zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym Fanstrony 6.WOJA przez Uczestników posiadających profil na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz do odebrania jednej z nagród jeżeli zostanie laureatem.
 3. Wyłonienie Laureata Nagrody Głównej oraz Laureatów nagrody drugiej i trzeciej nastąpi do 20 grudnia 2017 roku. O wygranej decyduje Komisja Konkursowa. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową na Fanstronie poprzez wiadomość umieszczoną pod postem konkursowym fanstrony 6.WOJA.
 4. Laureaci nie mogą przekazywać nagród na rzecz innych osób oraz wymieniać nagrody rzeczowej na jej wartość pieniężną u Organizatora.
 5. Laureaci Konkursu będą zobowiązani spełnić dodatkowe warunki do odebrania nagrody rzeczowej oraz podać dane niezbędne do otrzymania nagrody i prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od nagrody.

III. ZASADY ODBIORU NAGRÓD

 1. Warunkiem otrzymania Nagrody Głównej w postaci 100m2 wylewki anhydrytowej WOLPLAN GENEO® jest złożenie zamówienia na wbudowanie wylewki o powierzchni minimum 100 m2 (bez pomieszczeń mokrych) w wznoszonym domu, którego inwestorem jest uczestnik konkursu, a także przygotowanie powierzchni pod wbudowanie wylewki zgodnie z obowiązującymi normami oraz spełnienie ogólnych warunków technicznych realizacji zamówienia:

a) zapewnienie możliwości dojazdu i postoju na czas realizacji zamówienia dla zestawu auta ciężarowego z naczepą (41t o dł. całkowitej 13mb i szer. 2,5 m), w tym uzyskanie i udostępnienie BAU PROFI sp. z o.o. wszelkich pozwoleń administracyjno-prawnych związanych z dojazdem i postojem maszyn w czasie realizacji zamówienia,

b) udostępnienie obiektu w umówionych terminach do wykonywania prac objętych zamówieniem,

c)  zasilanie w wodę na miejscu budowy o ciśnieniu co najmniej 2,5 at,

d)  zapewnienie miejsca oraz możliwości umycia maszyny (pompy i węży) z pozostałości masy posadzkowej.

 1. Wyrażenie zgody na publikację nagrań video i zdjęć z wręczenia Nagrody Głównej oraz z realizacji wbudowania wylewki.
 2. Odbiór Nagrody Głównej może nastąpić nie wcześniej niż po ogłoszeniu wyników Konkursu, aż do 31 maja 2018 roku ze względu na konieczność odpowiedniego przygotowania podłoża pod wylewkę anhydrytową WOLPLAN GENEO®.
 3. Druga i trzecia nagroda zostaną wysłane firmą kurierską po zakończeniu konkursu.
 4. Laureaci drugiej i trzeciej nagrody, w celu uzyskania nagrody, powinni podać dane adresowe do wysyłki, dane do rozliczenia podatku dochodowego w terminie do 10 dni od ogłoszenia konkursu.

IV. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem zadania konkursowego jest udzielenie odpowiedzi na zamieszone na Fanstronie pytanie zamknięte:

 „ Jaką wylewkę wybrałabyś/wybrałbyś do Swojego domu?

a) WOLPLAN GENEO®

b) WOLPLAN CA,

c) WOLPLAN XO3F-28-59D,

oraz otwarte, stanowiące pracą konkursową: „Uzasadnij, dlaczego dokonałeś takiego wyboru? “. Uczestnik może udzielić odpowiedzi na pytania tylko raz. Maksymalna ilość znaków ze spacjami na udzielenie odpowiedzi w pytaniu otwartym to 500. Zgłoszenia powyżej tej liczby znaków nie będą rozpatrywane.

 1. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa spośród uczestników, którzy odpowiedzą na pytanie zamknięte oraz udzielą najbardziej kreatywnej i pomysłowej pisemnej odpowiedzi na pytanie otwarte, wybierze jednego laureata Nagrody Głównej („Nagroda Główna”) oraz laureata nagrody drugiej i trzeciej.
 2. Podstawą do wyboru laureata Nagrody Głównej Konkursu przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora oraz podstawą do przyznania Uczestnikom Nagród w Konkursie będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie zamknięte oraz pisemnej odpowiedzi na pytanie otwarte .

V. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą następujące trzy osoby delegowane przez Organizatora oraz Fundatora:

− Andrzej Wojcieszuk,

– Julita Fajks,

− Alicja Wasilewicz;

 1. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a w szczególności: ocena nadesłanych odpowiedzi, wyłonienie laureatów Konkursu i zapewnienie przyznania nagród, zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych laureatów Konkursu, podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach Konkursu, udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
 2. Komisja Konkursowa uwzględni wyłącznie Prace Konkursowe nadesłane terminowo, spełniające wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
 3. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Decyzje Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów.

V. NAGRODY

   1. Nagrody w Konkursie stanowią:

  a) za zajęcie miejsca 1 (pierwszego) w Konkursie, nagroda rzeczowa w postaci: 100m2 wylewki anhydrytowej WOLPLN GENEO® o wartości 5400,00 PLN wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 540,00 PLN.

  b) za zajęcie w Konkursie miejsca 2 (drugiego) i miejsca 3 (trzeciego), nagroda rzeczowa w postaci oświetlenia choinkowego zewnętrznego, o wartości jednostkowej wynoszącej ………………….. PLN brutto, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości ……………….. PLN.

  1. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.
  2. Laureaci Konkursu są podatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu nagród wygranych przez nich w Konkursie.
  3. WOJA Budownictwo Ekologiczne Andrzej Wojcieszuk jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród wygranych w Konkursie przez zwycięzców.
  4. W przypadku, gdy przed wydaniem/wysłaniem nagrody zwycięzca nie wpłaci na rzecz WOJA Budownictwo Ekologiczne Andrzej Wojcieszuk zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu jej otrzymania, Organizator będzie uprawniony do potrącenia z wartości tej nagrody kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość należnego podatku.
  5. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik powinien w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia ogłoszenia wyników przekazać swoje dane w prywatnej wiadomości na portalu Facebook skierowanej do Organizatora.

  VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie i w sposób niezbędny do właściwego rozliczenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.).
  2. Administratorem danych osobowych („Administrator Danych”) udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
  3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm., dalej UODO).
  4. Dane osobowe Laureatów przetwarzane będą w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail Laureata, numer telefonu, adres do korespondencji, nr Pesel.
  5. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania reklamacji przez Organizatora a w przypadku zdobywców nagród, także w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa.
  6. Uczestnicy mają prawo do wglądu i ich poprawiania danych osobowych uczestnika w siedzibie Organizatora w godzinach 9-17 w dni powszednie.

  VII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród można składać za pośrednictwem listu poleconego na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs” Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2017 roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.